Mysql Sıradaki Atlanmış Boş Otomatik Id Numaralarını Bulma

Bazen auto increment kullanırken aradan veriler silinebiliyor. Bu şekilde bir kullanım ile tekrar boş idleri doldurabilirsiniz

SELECT t1.id+1 AS siradaki FROM urun AS t1 WHERE 0=(SELECT COUNT(t2.id) FROM urun AS t2 WHERE t2.id=t1.id+1 order by t2.id asc) order by t1.id asc LIMIT 1

Yukarıdaki örnekte urun adlı tablodaki id sütununa göre arama yapar ve sıradaki boş id leri çağırır.

Örneğin 1,2,3,5,6 gibi bir veride 4 sonucunu verir.

SELECT t1.id+1 AS siradaki FROM urun AS t1 WHERE 0=(SELECT COUNT(t2.id) FROM urun AS t2 WHERE t2.id>=t1.id+1 and t2.id<=t1.id+21 order by t2.id asc) and t1.id>1000 order by t1.id asc LIMIT 1

Yukarıdaki örnekte urun adlı tablodaki id sütununa göre arama yapar,1000 nolu id’den büyük ve arada 20 adet ardışık boş id bulunan değerleri döndürür.

Örneğin 1025,1028,1030,1051 gibi bir veride 1031 sonucunu verir

Phpmyadmin Binary Veriyi Utf8 Görüntüleme

$result = bin2hex($content);
$result = pack('H*', $result);
$result = mb_convert_encoding($result, "UTF-8","ISO-8859-9");
$result = htmlspecialchars($result);

phpMyAdmin\libraries\classes\Display\Results.php içerisinde yaklaşık 5000.satırda handleNonPrintableContents fonksiyonu içerisindeki bin2hex fonksiyonunun olduğu satırı yukarıdaki şekilde değiştirin.

Phpmyadmin root şifresi oluşturma

Phpmyadmin sql kısmından aşağıdaki kodu girdiğiniz zaman şifreniz mysql olacaktır.

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('mysql');
FLUSH PRIVILEGES;

Daha sonra phpmyadmin dosyalarının kurulu olduğu dizinden config.inc.php dosyasında bu satırı şifreniz ile değiştiriniz.

$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'mysql';

Sql Dosyasındaki Sorguları Alma ve Sıkıştırma

<?php
class sorguCikarici{
	private $dosyaAdi;
	private $icerik;
	public $sqlSorgulari;
	public function __construct($dosyaYeri = ''){
		if(strlen($dosyaYeri) < 1){
			$this->dosyaAdi = '';
		}else{
			$this->dosyaAdi = $dosyaYeri;
		}
	}
	public function sorgulariCikart(){
		$sql=file($this->dosyaAdi);
		foreach($sql as $s){
			$ek=substr($s, 0, 2);
			if(($ek != "--" and $ek != "/*") AND $s != "\n"){
				$this->icerik.=$s;
			}
		}
		$this->icerik=trim(preg_replace('/\s\s+/', ' ', $this->icerik));
		$this->icerik = preg_replace('~[\r\n]+~', '', $this->icerik);
		file_put_contents($this->dosyaAdi,$this->icerik);
		return $this->icerik;
	}
}
$sc = new sorguCikarici(dirname(__FILE__)."/data.sql");
$sc->sorgulariCikart();
?>

Örnek data.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 02 Haz 2018, 00:41:47
-- Sunucu sürümü: 5.6.15-log
-- PHP Sürümü: 5.4.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Veritabanı: `destek`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `mesajlar`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesajlar` (
 `mno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `kim` int(11) DEFAULT NULL,
 `zaman` datetime DEFAULT NULL,
 `ticketid` int(60) DEFAULT NULL,
 `mesaj` text CHARACTER SET latin5 NOT NULL,
 `y` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`mno`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `urunler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `urunler` (
 `uno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `urun_adi` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_fiyat` int(4) DEFAULT NULL,
 `urun_kimin` int(4) DEFAULT NULL,
 `urun_durumu` int(11) DEFAULT '0',
 `urun_bilgisi` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_aciklama` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_bitistarihi` date DEFAULT NULL,
 `urun_odemedurumu` int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `urun_sipariszamani` datetime NOT NULL,
 `urun_alistarihi` date DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`uno`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `uyeler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `kadi` varchar(15) DEFAULT NULL,
 `tel` varchar(11) DEFAULT NULL,
 `sifre` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Tablo döküm verisi `uyeler`
--

INSERT INTO `uyeler` (`id`, `kadi`, `tel`, `sifre`) VALUES
(1, 'admin', '5420', '14e1b6');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

Çıktısı data.sql

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";SET time_zone = "+00:00";CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesajlar` ( `mno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kim` int(11) DEFAULT NULL, `zaman` datetime DEFAULT NULL, `ticketid` int(60) DEFAULT NULL, `mesaj` text CHARACTER SET latin5 NOT NULL, `y` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`mno`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `urunler` ( `uno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `urun_adi` text CHARACTER SET latin5, `urun_fiyat` int(4) DEFAULT NULL, `urun_kimin` int(4) DEFAULT NULL, `urun_durumu` int(11) DEFAULT '0', `urun_bilgisi` text CHARACTER SET latin5, `urun_aciklama` text CHARACTER SET latin5, `urun_bitistarihi` date DEFAULT NULL, `urun_odemedurumu` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', `urun_sipariszamani` datetime NOT NULL, `urun_alistarihi` date DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`uno`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kadi` varchar(15) DEFAULT NULL, `tel` varchar(11) DEFAULT NULL, `sifre` varchar(50) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;INSERT INTO `uyeler` (`id`, `kadi`, `tel`, `sifre`) VALUES(1, 'admin', '5420', '14e1b6');

 

SQL Enjeksiyon Kaldırma

<?php
class sql{
	public function enjeksiyonKaldir($string){
		$injections = array(">", "<", "=", "'", "?", "\\", "/", 
						"&", "|","-", "+", "%", "$", "#", "*",
						"or", "and", "drop", "insert", "rename", "select");
		$string = str_replace($injections, "", htmlentities(strtolower($string),ENT_QUOTES,"UTF-8"));
		return $string;
	}
}
$s=new sql;
echo $s->enjeksiyonKaldir("''Or'='Or''");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("anything' OR 'x'='x");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("1'or'1'='1");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("' or 1=1 or ''='");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("\" or 1=1 or \"\"=\"");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("' OR ''='");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("'' OR ''=''");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("'OR''='");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("hey' or 1=1–");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("''Or 1 = 1'");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("' or 1=1-- ");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("or 1=1--");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("\" or 1=1--");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("or 1=1--");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("' or 'a'='a");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("\" or \"a\"=\"a");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("') or ('a'='a");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("hi\") or (\"a\"=\"a");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("'hi' or 'x'='x';");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("x' or 1=1 or 'x'='y");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("\x27\x4F\x52 SELECT *");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("\x27\x6F\x72 SELECT *");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("'or select *");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("admin'--");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("\")) or ((\"x\"))=((\"x");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("\" or \"\"+\"");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("admin\"or 1=1 or \"\"=\"");
echo "<br>";
echo $s->enjeksiyonKaldir("admin\") or (\"1\"=\"1\"--");
?>

Çıktısı

039;039;039;039;039;039;
anything039; 039;x039;039;x
1039;039;1039;039;1
039; 11 039;039;039;
quot; 11 quot;quot;quot;
039; 039;039;039;
039;039; 039;039;039;039;
039;039;039;039;
hey039; 11ndash;
039;039; 1 1039;
039; 11 
11
quot; 11
11
039; 039;a039;039;a
quot; quot;aquot;quot;a
039;) (039;a039;039;a
hiquot;) (quot;aquot;quot;a
039;hi039; 039;x039;039;x039;;
x039; 11 039;x039;039;y
039; 
039; 
039; 
admin039;
quot;)) ((quot;xquot;))((quot;x
quot; quot;quot;quot;
adminquot; 11 quot;quot;quot;
adminquot;) (quot;1quot;quot;1quot;