Toplamı Belirli Rastgele Ondalıklı Sayılar Üretmek

<?php
class rastgeleOndalikliSayiOlustur{
	public $sayiolustur = array();
	function __construct($toplam, $kac){
		$i = 0;
		while ($i != $kac) {
			if ($i == $kac - 1) { $this->sayiolustur[count($this->sayiolustur)] = $toplam; } else {
				$this->sayiolustur[count($this->sayiolustur)] = round(lcg_value() * intval($toplam / rand(1, rand(2, $kac - $i))), 2);
				$toplam -= $this->sayiolustur[count($this->sayiolustur) - 1];
			}
			$i++;
		}
	}
}
$r = new rastgeleOndalikliSayiOlustur(125, 6);
print_r($r->sayiolustur);
?>

Çıktısı

Array
(
  [0] => 26.29
  [1] => 11.57
  [2] => 41.69
  [3] => 12.95
  [4] => 14.69
  [5] => 17.81
)

Özelleştirilmiş Şifre Üretici

<?php
class SifreUretici{
	var $wc;
	var $w;
	var $l;
	var $minl;
	var $maxl;
	function SifreUretici($min, $max, $dizi=NULL){
		if($dizi == NULL){
			$this->wc = array('_','-'); // special chars
			for($i=48; $i<58; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // 0-9
			}
			for($i=65; $i<91; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // A-Z
   }  
			for($i=97; $i<122; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // a-z
   }  
			shuffle($this->wc);
		}
		else{ 
			$this->wc = $dizi; 
		}
		$this->minl = $min;
		$this->maxl = $max;
	}
	function olustur(){
		$this->w = NULL; 
		$this->l = rand($this->minl, $this->maxl); 
		for($i=0; $i<$this->l; $i++){
			$no = rand(0, count($this->wc)-1);
			$this->w .= $this->wc[$no];
		}
		return htmlentities($this->w);
	}
}
$s = new SifreUretici(10, 16); //10-16 karakter arası şifre üretir.
echo $s->olustur();
echo "<br>";
$dizi = array('a','b','1','!'); // Sadece bu karakterlerden 8 haneli şifre üretir
$s = new SifreUretici(8,8,$dizi);
echo $s->olustur();
echo "<br>";
?>

Çıktısı

f_aDfXWCmKK4t
!bb!1ab1

 

Rastgele Şifre Oluşturma,Tuzlu Şifreleme ve Doğrulama

<?php
class Sifre {
	var $tuz;
 function sifrele($sifre, $tuz = '') {
		$this->tuz=$tuz;
  $buyu = '$1$';
  $karakterler = './0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
  if (strlen($this->tuz) < 8) {
   mt_srand ((double) microtime() * 1000000);
   for ($i = 8; $i > strlen($this->tuz);) {
    $this->tuz .= $karakterler{mt_rand (0, strlen($karakterler)-1)};
   }
  }
  $passwd = crypt($sifre, $buyu . $this->tuz);
  return($passwd);
 }
 function kontrol($sifre, $sifreli) {
  $test = $this->sifrele($sifre, substr($sifreli, 3, 8));
  if ($test == $sifreli) {
   return(true);
  }else{
   return(false);
  }
 }
 function rastgeleSifreUret() {
  $karakterler = './0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
  $this->tuz=mt_srand ((double) microtime() * 1000000);
  for ($i = 8; $i > strlen($this->tuz);) {
   $this->tuz .= $karakterler{mt_rand (0, strlen($karakterler)-1)};
  }
  return($this->tuz);
 }
}
$p = new Sifre;
echo $rastgele= $p->rastgeleSifreUret();
echo "<br>";
echo $sifreli = $p->sifrele($rastgele,$tuz=rand(1,2));
echo "<br>";
if ($p->kontrol($rastgele,$sifreli)) {
echo "Doğru Şifre";
}else{
echo "Hatalı Şifre";
}
?>

Çıktısı

h95Pjaec
$1$1xuDtzzC$VcOdiz8wCJRBZgdHhYjWt1
Doğru Şifre

 

Not Defterinden Rastgele Kelime Çekmek

<?php
class rastgeleKelime {
  var $dosya;
  function rastgeleKelime($dosya)
  {
    $this->dosya = $dosya;
  } 
  function kelimeGoster()
  {
    $oku = file($this->dosya);
    $o = shuffle($oku);
    echo $oku[$o];
  } 
} 
$r = new rastgeleKelime("kelimeler.txt");
$r->kelimeGoster();
?>

kelimeler.txt

Kalem
Sıra
Masa
Dolap
Pencere
Silgi

Çıktısı

Dolap