Php ile Chatgpt yapay zeka sohbet botu sorgulama ve geçmişi hafızaya alarak cevap verme

<?php
class ChatApp {
  private $model;
  private $messages;
  public $api_key;
  public function __construct($model = "gpt-3.5-turbo", $load_file = "") {
    $this->model = $model;
    $this->messages = array();
    if ($load_file != '') {
      $this->load($load_file);
    }
  }
  public function chat($message) {
    if ($message == "exit") {
      $this->save();
      exit();
    } elseif ($message == "save") {
      $this->save();
      return "(saved)";
    }
    $this->messages[] = array("role" => "user", "content" => $message);
    $post_fields = array(
      "model" => $this->model,
      "messages" => $this->messages
    );
    $header = array(
      'Content-Type: application/json',
      'Authorization: Bearer ' . $this->api_key
    );
    $ch = curl_init();
    $url = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($post_fields));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
    $result = curl_exec($ch);
    if (curl_errno($ch)) {
      echo 'Error: ' . curl_error($ch);
    }
    curl_close($ch);
    $response = json_decode($result, true);
    $assistant_message = $response["choices"][0]["message"]["content"];
    $this->messages[] = array("role" => "assistant", "content" => $assistant_message);
    return $assistant_message;
  }
  public function save() {
    try {
      $ts = time();
      $json_object = json_encode($this->messages, JSON_PRETTY_PRINT);
      $filename_prefix = preg_replace('/[^0-9a-zA-Z]+/', '-', substr($this->messages[0]["content"], 0, 30));
      $filename = "chat_model_" . $filename_prefix . "_" . $ts . ".json";
      file_put_contents($filename, $json_object);
    } catch (Exception $e) {
      exit();
    }
  }
  public function load($load_file) {
    $json_data = file_get_contents($load_file);
    $this->messages = json_decode($json_data, true);
  }
}
//Not: Bu sınıf yüksek ücretlere sebep olabilir.
$chatApp = new ChatApp();
$chatApp->api_key="sk-lyaikhPwD73bPVtUMO5FT3BlbkFJ"; // OpenAI API anahtarını buraya girin
//Yazışma geçmişi
$assistant_message = $chatApp->chat("Merhaba, nasılsın?");
$assistant_message = $chatApp->chat("Hava durumu hakkında bilgi verir misin?");
$assistant_message = $chatApp->chat("Konya");
//Sonuç
echo $assistant_message;
/* Çıktısı
Tamam, şu anda Konya'da hava durumu nasıl diye bakayım. Konya' da hava parçalı bulutlu olarak devam ediyor. Sıcaklık ise yaklaşık 16 derece civarında. Bugün için yağış beklenmiyor. Ancak yarın öğleden sonra hafif yağmur tahmini yapılmaktadır.
*/
// Çıkış yapmak istediğinizde "exit" komutunu kullanabilirsiniz
$chatApp->chat("exit");
?>

Phpmyadmin Binary Veriyi Utf8 Görüntüleme

$result = bin2hex($content);
$result = pack('H*', $result);
$result = mb_convert_encoding($result, "UTF-8","ISO-8859-9");
$result = htmlspecialchars($result);

phpMyAdmin\libraries\classes\Display\Results.php içerisinde yaklaşık 5000.satırda handleNonPrintableContents fonksiyonu içerisindeki bin2hex fonksiyonunun olduğu satırı yukarıdaki şekilde değiştirin.

Php ile Whatsapp grupta kim kaç mesaj atmış uygulaması

<?php 
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$fh = fopen('wp.txt','r');//whatsapp grup mesaj yedeği dosya adı
$data=array();
echo "<pre>";
while ($line = fgets($fh)) {
	preg_match('@(\d{2}).(\d{2}).(\d{4}) (\d{2}):(\d{2}) - (.*?): (.*?)@si',$line,$l);
	if(isset($l[6])){
		$data[]=$l[6];
	}
}
$a = array_count_values($data);
arsort($a);
print_r($a);
fclose($fh);
?>

Whatsapp gruplarında dışa aktardığınız yazışmayı wp.txt olarak localhost ana dizinine kaydetmeniz gerekir.

//Çıktısı:
Array
(
  [Mehmet] => 3192
  [Ahmet] => 2060
  [Ali] => 1906
  [Ayşe] => 1771
  [Fatma] => 1350
  [Veli] => 1191
)

Php ile Lynch-Bell Sayılarını Bulmak (Algoritmik Çözüm)

<?php
error_reporting(0);//sıfıra bölme hatası bastırma
	//Php ile Lynch-Bell Sayılarını Bulmak
	//açıklayıcı algoritmalı çözüm
	for($x=10000;$x<100000;$x++){//5 basamaklı sayıları örnek alacak olursak
		$s1=$x%10;//birler basamağını (mod10)
		$s2=floor(($x%100)/10);//onlar basamağı aşağıyuvarla(mod yüz/10)
		$s3=floor(($x%1000)/100);//yüzler basamağı aşağıyuvarla(mod bin/10)
		$s4=floor(($x%10000)/1000);//binler basamağı aşağıyuvarla(mod bin/10)
		$s5=floor($x/10000);//on binler basamağı aşağıyuvarla(x/1000)
			
		if($x%$s1 == 0){//birler basamağı mod
			if($x%$s2 == 0){//onlar basamağı mod
				if($x%$s3 == 0){//yüzler basamağı mod
					if($x%$s4 == 0){//binler basamağı mod
						if($x%$s5 == 0){//on binler basamağı mod
						 echo $x."<br>";
						}
					}
				}
			}
		}		
	}
?>