Özelleştirilmiş Şifre Üretici

<?php
class SifreUretici{
	var $wc;
	var $w;
	var $l;
	var $minl;
	var $maxl;
	function SifreUretici($min, $max, $dizi=NULL){
		if($dizi == NULL){
			$this->wc = array('_','-'); // special chars
			for($i=48; $i<58; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // 0-9
			}
			for($i=65; $i<91; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // A-Z
   }  
			for($i=97; $i<122; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // a-z
   }  
			shuffle($this->wc);
		}
		else{ 
			$this->wc = $dizi; 
		}
		$this->minl = $min;
		$this->maxl = $max;
	}
	function olustur(){
		$this->w = NULL; 
		$this->l = rand($this->minl, $this->maxl); 
		for($i=0; $i<$this->l; $i++){
			$no = rand(0, count($this->wc)-1);
			$this->w .= $this->wc[$no];
		}
		return htmlentities($this->w);
	}
}
$s = new SifreUretici(10, 16); //10-16 karakter arası şifre üretir.
echo $s->olustur();
echo "<br>";
$dizi = array('a','b','1','!'); // Sadece bu karakterlerden 8 haneli şifre üretir
$s = new SifreUretici(8,8,$dizi);
echo $s->olustur();
echo "<br>";
?>

Çıktısı

f_aDfXWCmKK4t
!bb!1ab1

 

Rastgele Şifre Oluşturma,Tuzlu Şifreleme ve Doğrulama

<?php
class Sifre {
	var $tuz;
 function sifrele($sifre, $tuz = '') {
		$this->tuz=$tuz;
  $buyu = '$1$';
  $karakterler = './0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
  if (strlen($this->tuz) < 8) {
   mt_srand ((double) microtime() * 1000000);
   for ($i = 8; $i > strlen($this->tuz);) {
    $this->tuz .= $karakterler{mt_rand (0, strlen($karakterler)-1)};
   }
  }
  $passwd = crypt($sifre, $buyu . $this->tuz);
  return($passwd);
 }
 function kontrol($sifre, $sifreli) {
  $test = $this->sifrele($sifre, substr($sifreli, 3, 8));
  if ($test == $sifreli) {
   return(true);
  }else{
   return(false);
  }
 }
 function rastgeleSifreUret() {
  $karakterler = './0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
  $this->tuz=mt_srand ((double) microtime() * 1000000);
  for ($i = 8; $i > strlen($this->tuz);) {
   $this->tuz .= $karakterler{mt_rand (0, strlen($karakterler)-1)};
  }
  return($this->tuz);
 }
}
$p = new Sifre;
echo $rastgele= $p->rastgeleSifreUret();
echo "<br>";
echo $sifreli = $p->sifrele($rastgele,$tuz=rand(1,2));
echo "<br>";
if ($p->kontrol($rastgele,$sifreli)) {
echo "Doğru Şifre";
}else{
echo "Hatalı Şifre";
}
?>

Çıktısı

h95Pjaec
$1$1xuDtzzC$VcOdiz8wCJRBZgdHhYjWt1
Doğru Şifre

 

İstenilen Karakter ve Uzunluğa Göre Anahtar Şifreleme

<?php
class anahtar{
	var $anahtar = "";
	var $karakterler = array("1","2","3","8","5","6","7","8","9",
          "a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z",
          "A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z");
 function anahtar($boyut){
  for ($i = 0; $i<$boyut; $i++){
    $this->anahtar .= $this->karakterler[rand(0,count($this->karakterler)-1)];
  }
 }
}
$sifre = new anahtar(7);
echo $sifre->anahtar;
?>

Çıktısı

XIhHxmc

 

Büyük, Küçük Harf ve Rakam Seçmeli Rastgele Şifre Oluşturma Sınıfı

<?php
class sifre_olustur{
	function sifre_olustur($uzunluk = 8, $tip = FALSE, $buyukharf = FALSE){
		$sifre = md5(uniqid());
		if($tip == "harf") {
			$sifre = preg_replace("/[0-9]/", "", $sifre);
			$yeni_sifre=null;
			if($buyukharf) {
				for ($i = 0; $i < strlen($sifre); $i++) {
					if($i%3 == 0) $sifre[$i] = strtoupper($sifre[$i]);
					$yeni_sifre.=$sifre[$i];
				}
				$sifre = $yeni_sifre;
			}
		} elseif($tip == "sayi") {
			$sifre = preg_replace("/[a-z]/", "", $sifre);
		}
		$sifre = substr($sifre, 0, $uzunluk);
		return $sifre;
	}
}

$g= new sifre_olustur;
echo $g->sifre_olustur(16)."<br>";
echo $g->sifre_olustur(8,"sayi")."<br>";
echo $g->sifre_olustur(12,"harf")."<br>";
echo $g->sifre_olustur(12,"harf",true)."<br>";
?>

Çıktısı

86286a5f013eead7
86286501
afeeadabcfca
AfeEadAbcFca