Türk Parasının Yazıyla Okunuş Sınıfı

<?php
class paraOku{
	public $bir = array("","bir","iki","üç","dört","beş","altı","yedi","sekiz","dokuz");
	public $on = array("","on","yirmi","otuz","kırk","elli","atmış","yetmiş","seksen","doksan");
	public $ek = array("","yüz","bin","milyon","milyar","trilyon","katrilyon","kentilyon","seksilyon","septilyon","oktilyon");
	function cevir($para){
		$ayir=explode(".",$para);
		$lira=$this->okut($ayir[0])." Türk Lirası";
		$kurus="";
		if(count($ayir)==2){
			$kurus=($ayir[1]!="")?",".$this->okut($ayir[1])." Kuruş":"";
		}
		return str_replace("  "," ",$lira.$kurus);
	}
	function uclu($rakam){
		if(strlen($rakam)==1){ return $this->bir[substr($rakam,0,1)];}
		if(strlen($rakam)==2){ return $this->on[substr($rakam,0,1)]."".$this->bir[substr($rakam,1,1)];}
		if(strlen($rakam)==3){ 
			if(substr($rakam,0,1) > 0){
				if(substr($rakam,0,1) == 1){
					$yuzler=$this->ek[1];
				}else{
					$yuzler=$this->bir[substr($rakam,0,1)].$this->ek[1];
				}
			}else{
				$yuzler=$this->bir[substr($rakam,0,1)];
			}
			$m=$yuzler."".$this->on[substr($rakam,1,1)]."".$this->bir[substr($rakam,2,1)];
			return $this->ilkharfbuyut($m);
		}
	}
	function ilkharfbuyut($metin){
		mb_internal_encoding('UTF-8');
		return mb_strtoupper(mb_substr($metin,0,1)).mb_substr($metin,1,mb_strlen($metin)-1);
	}
	function okut($n){
		$m=null;
		$ns=explode(',',number_format($n));
		for($i=0;$i<count($ns);$i++){
			$j=(count($ns)-$i);
			if($j > 1){
				if($ns[$i] == 1 and $this->ek[$j] =="bin"){
					$m.=$this->ek[$j]." ";
				}else{
					if($ns[$i] !="000"){
						$m.=$this->uclu($ns[$i])."".$this->ek[$j]." ";
					}
				}
			}else{
				$m.=$this->uclu($ns[$i])."";
			}
		}
		return str_replace("  "," ",$this->ilkharfbuyut($m));
	}
}
$po=new paraOku();
echo $po->cevir(3432);
echo "<br>";
echo $po->cevir(140200.99);

Çıktısı

Üçbin Dörtyüzotuziki Türk Lirası
Yüzkırkbin Ikiyüz Türk Lirası,Oniki Kuruş

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.