Parçalanmış Metnin Yükleme İlerlemesini Göstermek

<?php
setlocale(LC_ALL, "TURKISH");
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
mb_language('uni'); 
mb_internal_encoding('UTF-8');
class ilerleme{
	private $yazi='';
	private $enfazlaharf=70;
	private $ilerleme=0;
	private $son;
	public function __construct($yazi,$enfazlaharf){
		$this->yazi  = $yazi;
		$this->enfazlaharf = $enfazlaharf;
		$this->ciz();
	}
	function ciz(){
		$this->ilerleme++;
		if(strlen($this->yazi)/$this->enfazlaharf  <= 1){
			$sar=1;
		}else{
			$sar=ceil(mb_strlen($this->yazi)/$this->enfazlaharf) ;
		}
		if($this->ilerleme <= $sar){
			if($sar == 1){
				echo $this->yazi;
			}else{
				$harf=ceil(mb_strlen($this->yazi)/$this->enfazlaharf);
				$this->ilerleme*$harf;
				echo mb_substr($this->yazi, (($this->ilerleme-1)*$this->enfazlaharf), $this->enfazlaharf);
			}
			echo  " <i>[".((round(((100/$sar)*$this->ilerleme)*100))*0.01)."% yüklendi]</i><br>";
			$this->ciz();
		}
	}
}
$pb=new ilerleme("Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.",50);
echo $pb->ciz();
?>

Çıktısı

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanıl [8.33% yüklendi]
an mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen [16.67% yüklendi]
bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturm [25% yüklendi]
ak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1 [33.33% yüklendi]
500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler [41.67% yüklendi]
olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığın [50% yüklendi]
ı sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmede [58.33% yüklendi]
n elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lo [66.67% yüklendi]
rem Ipsum pasajları da içeren Letraset yaprakların [75% yüklendi]
ın yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMak [83.33% yüklendi]
er gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayı [91.67% yüklendi]
ncılık yazılımları ile popüler olmuştur. [100% yüklendi]

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.