MSSQL Veritabanı Bağlantı Sınıfı

<?php 
class MSSQL{ 
	var $sunucuadi;
	var $kullaniciadi;
	var $sifrekelime;
	var $baglanti;
	function MSSQL($sunucu="",$kullanici="",$sifre="")  {
		$this->sunucuadi =$sunucu;
		$this->kullaniciadi =$kullanici;
		$this->sifrekelime=$sifre;
   }
	function baglan() {
		//php.ini extension=php_sqlsrv_53_nts.dll; çalışıyor olmalıdır.
		//mssql_pconnect veya sqlsrv_connect()
		$this->baglanti = 	mssql_pconnect($this->sunucuadi,$this->kullaniciadi,$this->sifrekelime) or DIE("Sunucu Yanıt Vermiyor");
	}	
	function  bitir() {
		mssql_close($this->baglanti);
	}
}
$mssql=new MSSQL("localhost","ra","");
$mssql->baglan();
//$mssql->baglanti;
$mssql->bitir();
?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.