Mors Sınıfı ile Gelişmiş Mors Alfabesine ve Yazıya Çevirme

<?php
class Mors{
	private static $mors=array(
		"a"=>".-","b"=>"-...","c"=>"-.-.","d"=>"-..","e"=>".","f"=>"..-.","g"=>"--.",
		"h"=>"....","i"=>"..","j"=>".---","k"=>"-.-","l"=>".-..","m"=>"--","n"=>"-.",
		"o"=>"---","p"=>".--.","q"=>"--.-","r"=>".-.","s"=>"...","t"=>"-","u"=>"..-",
		"v"=>"...-","w"=>".--","x"=>"-..-","y"=>"-.--","z"=>"--..","1"=>".----",
		"2"=>"..---","3"=>"...--","4"=>"....-","5"=>".....","6"=>"-....","7"=>"--...",
		"8"=>"---..","9"=>"----.","0"=>"-----"," "=>"   ","."=>".-.-.-",","=>"--..--",
		"?"=>"..--..","!"=>"..--.",":"=>"---...","'"=>".----.","\""=>".-..-.",
		"="=>"-...-","EOM"=>".-.-."
	);
	private static $yazis=array();
	static function kelime($kelime){
		mb_strtolower($kelime);
		$kelime = str_replace("&", "&", $kelime);
		$kelime = preg_replace("/&([a-z]+);/", "", $kelime); 
		$kelime = str_replace(
		array("$","^","*",";","%","~","@","#","[","]","<",">","\\","/","+"), 
		"", $kelime);
		$kelime = str_replace(
		array('_',"&",'ç','ş','ı','í','ì','î','ï','ú','ü','ù','û','á','ä','â','à','â','ó','ö','ò','ô','ô','ğ'), 
		array("-","ve",'c','s','i','i','y','y','i','u','u','u','u','a','a','a','a','a','o','o','o','o','o','g'), $kelime);  
		return strtolower($kelime);
	}
	static function MorsaCevir($kelime) {
		$kelime=Mors::kelime($kelime);
		$yazdir = "";
		for ($i = 0; $i < strlen($kelime); $i++) {
			$yazi = substr($kelime,$i,1);
			// ignore unknown harfacters
			if (self::$mors[$yazi] == "") continue;
			$yazdir .= (self::$mors[$yazi]." ");
		}
		return trim($yazdir);
	}
	static function YaziyaCevir($kelime) {
		$kelime = strtolower($kelime);
		reset(self::$mors);
		while (list($yazi,$kod) = each(self::$mors)) {
			self::$yazis[$kod] = $yazi;
		}
		$yazdir = "";
		$kelimeler = array();
		$harfler = array();
		$kelimeler = preg_split("/".self::$mors[" "]."/", $kelime, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
		foreach ($kelimeler as $kelime) {
			$harfler = array_merge($harfler, preg_split("/ /", $kelime, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY));
			$harfler[] = '';
		}
		$harfler[count($harfler)-1] = self::$mors["EOM"];
		foreach ($harfler as $harf) {
			// ignore unknown harfacters
			if ($harf == "") {
				$yazdir .= " ";
			}
			if ($harf == self::$mors["EOM"]) {
				break;
			}
			if (@self::$yazis[$harf] == "") {
				continue;
			}
			$yazdir .= self::$yazis[$harf];
		}
		return trim($yazdir);
	}
}
echo $mors=Mors::MorsaCevir('Bu bir deneme yazısıdır');
echo '<br>';
echo Mors::YaziyaCevir($mors);
?>

Çıktısı

-... ..- -... .. .-. -.. . -. . -- . -.-- .- --.. .. ... .. -.. .. .-.
bu bir deneme yazisidir

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.