Dosya ve Klasörleri Listeleme

<?php
class dizin{
  function tara($dizin){
  $veriler = array();
  $yol = $dizin."/";
			if ($topla = @opendir($dizin)) {
				while (false !== ($dosya = readdir($topla))) { 
					if (true == is_dir($yol.$dosya)&&$dosya !== "." && $dosya !== ".."){
						$veriler = array_merge($veriler, $this->tara($yol.$dosya));
					}
					elseif (false == is_dir($yol.$dosya)){
						$veriler[] = $yol.$dosya;  
					}
				}
			}else{
				echo "Dizin okunamıyor - ".$dizin;
			}
			closedir($topla); 
  return $veriler;  
  }
}
$obj = new dizin;
echo "<pre>";
//$obj->tara("."); geçerli dizin için
//$obj->tara("ç.") ana dizin için
print_r($obj->tara("."));
echo "<pre>";
?>

Çıktısı

Array
(
 [0] => ./index.php
 [1] => ./test.php
)

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.